Blogg

Som en barnpool på öppet vatten

Med synonymer avses ord som är olika till formen, men har närliggande betydelse kan vi läsa i Nordstedts svenska synonymordbok från 1992. Under ordet politik finns såväl synonymerna allmänna angelägenheter, regeringskonst och världsklokhet som slughet och taktik.

När politik reduceras till en barnpool och vi missar att den guppar runt på ett stormande, mörkt hav så tänkte jag utveckla några av synonymerna. Jag gör det med en berättelse om den feministiska utrikespolitiken.

Världsklokhet; Sveriges har en uttalat feministisk utrikespolitik. Det betyder att vi tar en feministisk utgångspunkt när vi betraktar världen. Kvinnor och män har lika rättigheter att leva ett värdigt liv och lika skyldigheter i förhållande till samhället och oss själva. Enkelt och världsklokt, men inte självklart.

Slughet; Särskilt komplicerad verkar rätten till kvinnans kropp verkar. Vem kan ha makt över kvinnans kropp annan än hon själv? Allt annat är idioti. Men en kvinnas kropp är inte hennes egen. På många håll i världen får en kvinna inte själv bestämma när och om hon vill gifta sig eller med vem, och inte heller hur många barn hon vill eller klarar av att föda. Sverige är och kommer fortsätta att vara ett av de länder som starkast står upp för jämställdhet och frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheterna i internationella sammanhang och särskilt driver de så kallade motvindsfrågorna, t.ex. rätt och tillgång till säker och laglig abort, sexualundervisning för ungdomar samt ökad tillgång till preventivmedel. När inflytelserika ledare, som USA:s president, är rabiata i sitt abortmotstånd behöver vi vara sluga.

Allmänna angelägenheter; Humanitära kriser och katastrofer är inte könsneutrala, utan påverkar kvinnor, flickor, män och pojkar olika. Kvinnor och barn utgör många gånger speciellt utsatta grupper som löper ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp och människohandel. Såklart är det inte enbart tillgång till mat och vård som är kraftigt begränsad, utan även tillgången till preventivmedel och mödravård, och barnäktenskapen tenderar att öka. För Sverige är frågan om stöd till kvinnor i humanitära kriser central och Sverige driver aktivt frågan om jämställdhet inom FN, Internationella Rödakorsfederationen, EU och humanitära samarbetsorganisationer. Att hjälpa människor, även kvinnor och barn, vid humanitära kriser och katastrofer kan inte vara mindre än en allmän angelägenhet.

Taktik; Både kvinnor och män drabbas av krig och väpnade konflikter (även om kvinnor sällan startar dem). Men kvinnor är inte enbart offer utan och också aktörer. När kvinnor tillåts delta i fredsprocesser visar det sig att freden blir mer hållbar. Konstigt vore väl annat! På samma sätt bidrar kvinnors deltagande till att humanitära insatser blir mer effektiva och den ekonomiska återhämtningen påskyndas efter en konflikt. Därför är den bästa taktiken vara att släppa in kvinnorna vid förhandlingsbordet. Sverige arbetar aktivt för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska få efterlevas och har bland annat bidragit i arbetet för fler kvinnliga medlare.

Regeringskonst; Som första land bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik med syftet att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina samhällen och liv. För att utrikespolitikens mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling ska vara möjliga att realisera är detta en självklarhet för oss. En feministisk utrikespolitik ska göra skillnad i praktiken; i biståndet, i FNs säkerhetsråd, i bilaterala/multilaterala kontakter, i konfliktförebyggande och fredsskapande insatser och när vi nu ska förverkliga FN:s nya globala utvecklingsmålen. Det innebär att vi kämpar för att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i humanitära situationer, i det långsiktiga biståndsarbetet, i arbetet för att förebygga konflikter och utrota fattigdom, i kampen för utbildning och arbete. Det är politik som funkar på ett mörkt hav, det är regeringskonst.